Algemene voorwaarden

Laatste update: 16 januari 2023.

Artikel 1. Algemeen en definities

Deze algemene voorwaarden hanteren de volgende definities:

 1. In-company training, workshop of sessie: een training, workshop, sessie of iets vergelijkbaars (zoals een lezing, cursus, heidag, dagvoorzitterschap) die AD REM Debat & Strategie verzorgt voor een door de klant aan te wijzen groep deelnemers.
 2. Klant: elke organisatie of elke particulier die incompany training, workshop of sessie afneemt
 3. Open inschrijvingstraining, workshop of sessie: een training, workshop, sessie of iets vergelijkbaars(zoals een lezing, cursus, heidag, dagvoorzitterschap) die AD REM Debat & Strategie organiseert en die open staat voor iedere geïnteresseerde deelnemer
 4. Deelnemer: elke particulier die zich inschrijft op een open inschrijvingstraining, workshop of sessie
 5. Cursist: Iedereen die deelneemt aan hetzij onze incompany trainingen, workshops of sessies, hetzij onze open inschrijvingstrainingen, workshops of sessies.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, offertes van en overeenkomsten met AD REM Debat & Strategie voor de volgende diensten:

1.1. Het verzorgen van trainingen, workshops, cursussen, coaching en andere vormen van opleiding

1.2. Het organiseren van debatten, dialoogsessies, heidagen, symposia, fora, congressen dan wel het organiseren en/of begeleiden van evenementen

1.3 Het selecteren en/of leveren van (dag)voorzitters, presentatoren, gespreksleiders, debatleiders, gastsprekers, juryleden, debaters

1.4. Het ontwikkelen en/of uitgeven van lesmateriaal, brochures, artikelen, (hand)boeken, beeld- en of geluidsmateriaal

1.5 Het leveren van formats, draaiboeken, concepten, projectmateriaal en expertise

 1. Algemene inkoopvoorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders met AD REM Debat & Strategie overeengekomen
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn niet bindend, tenzij de afwijking uitdrukkelijk en schriftelijk is bevestigd door AD REM Debat & Strategie

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen AD REM Debat & Strategie en een klant komt tot stand door:

1.1 De door AD REM Debat & Strategie en de klant getekende schriftelijke bevestiging van een door AD REM Debat & Strategie uitgebrachte offerte

1.2 Schriftelijke bevestiging of email van AD REM Debat & Strategie aan de klant van diens opdracht per telefoon, email of ander communicatiemiddel aan een vertegenwoordiger van AD REM Debat & Strategie

1.3. Mondelinge afspraken tussen de klant en AD REM Debat & Strategie

1.4. Uitgebrachte offertes hebben een beperkte geldigheidsduur, die wordt aangegeven in de uitgebrachte offerte zelf.

 1. De overeenkomst tussen AD REM Debat & Strategie en een deelnemer komt tot stand door:

2.1. Verzending door de deelnemer van het digitale inschrijvings- of aanmeldingsformulier via de website van AD REM Debat & Strategie

2.2. Schriftelijke bevestiging of email van AD REM Debat & Strategie aan de klant van diens aanmelding per telefoon, email of ander communicatiemiddel aan een vertegenwoordiger van AD REM Debat & Strategie

2.3. Bij een open inschrijvingstraining, workshop of sessie worden deelnemers geplaatst op volgorde van betaling.

Artikel 4. Annulering, verplaatsing, vervanging

 1. Annulering door de klant:

1.1 . De klant heeft het recht de afname van training, workshop of sessie te annuleren per telefoon of per email.

1.2. Onder annuleren wordt ook verplaatsen verstaan

1.3. Bij annulering wordt het volgende in rekening gebracht:

1.4. Alle ontwikkelings- en voorbereidingskosten die tot op het moment van annulering gemaakt zijn

1.5 Alle kosten voor een eventueel geboekte accommodatie die in rekening zijn gebracht of in rekening worden gebracht conform de voorwaarden van de accommodatieverschaffer

1.6. De kosten voor de uitvoering van de opdracht, in de volgende fasering:

– nul procent van de kosten bij annulering langer dan twee maanden voor aanvang van de training, workshop of sessie

– vijftig procent van de kosten bij annulering tussen één maand en twee maanden voor aanvang van de training, workshop of sessie

– honderd procent van de kosten bij annulering binnen één maand voor aanvang van de training, workshop of sessie

 1. Door de cursist die zich via een incompany training inschrijft:

2.1. De klant draagt zorg voor een voldoende aantal aanmeldingen voor een training, workshop of sessie

2.2. De cursist die annuleert, is gehouden aan de annuleringsvoorwaarden die door de klant met hem/haar zijn afgesproken

2.3. De klant kan een andere dan de in eerste instantie aangewezen cursist laten deelnemen, mits deze vervanging wel voorafgaand aan de aanvangsdatum van de dienst wordt medegedeeld aan AD REM Debat & Strategie.

 1. Door de deelnemer (dat is de cursist die zich via een open inschrijving inschrijft):

3.1. De deelnemer heeft het recht de afname van training, workshop of sessie te annuleren per telefoon of per email.

3.2. Deelnemers hebben een wettelijk recht op bedenktijd  van veertien dagen gerekend vanaf de inschrijvingsdatum.

3.3. Bij annulering door de deelnemer buiten de bedenktijd brengt AD REM Debat & Strategie de volgende kosten in rekening, als volgt gefaseerd:

– tien procent van de kosten met een minimum van vijftig euro bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de training, workshop of sessie

– vijf-en-twinting procent van de kosten met een minimum van vijftig euro bij annulering tussen de twee maanden en één maand voor aanvang van de training, workshop of sessie

– vijftig procent van de kosten met een minimum van vijfig euro bij annulering korter dan een maand voor aanvang van de training, workshop of sessie

– Honderd procent van de kosten bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de training, workshop of sessie

3.4. Verplaatsen van een inschrijving na afloop van de bedenktijd wordt gezien als annulering plus herinschrijving.

3.5. Deelnemers hebben te allen tijde het recht een vervangende deelnemer te sturen, als hij/zij zelf onverhoopt niet mocht kunnen komen

 1. Door AD REM Debat & Strategie

4.1. Betreft een in-company training, sessie of workshop heeft AD REM Debat & Strategie het recht om, in overleg met de klant, de dienst te annuleren, in welk geval de klant het recht heeft op terugbetaling binnen dertig dagen van het volledige door deze aan AD REM Debat & Strategie betaalde bedrag.

4.2. Betreft een in-company training, sessie of workshop heeft AD REM Debat & Strategie het recht om, in overleg met de klant, een andere trainer/gespreksleider te sturen dan oorspronkelijk is afgesproken. In geval van ziekte en/of overmacht is toestemming van de klant hiervoor niet noodzakelijk.

4.3. Indien zich feiten of omstandigheden voordoen, die zich aan haar invloed onttrekken en die van dien aard zijn, dat voltooiing van de werkzaamheden in redelijkheid niet gevergd kan worden, dan heeft AD REM Debat & Strategie het recht de werkzaamheden tussentijds te beëindigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

4.4. Betreft een open-inschrijvingstraining, sessie of workshop: bij onvoldoende aanmeldingen heeft AD REM Debat & Strategie het recht een training te annuleren en een aanmelding niet te accepteren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten. Reeds voldaan deelnamegeld wordt binnen dertig dagen na annulering teruggestort op de rekening van de deelnemer.

Artikel 5. Betaling en incasso

 1. Betaling door de klant

1.1. De klant dient de verschuldigde som te voldoen uiterlijk 21 dagen na facturering, op de door AD REM Debat & Strategie aangegeven wijze, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen

1.2. AD REM Debat & Strategie verstuurt de gehele factuur na verrichting van de training, workshop of sessie, tenzij anders overeengekomen in de offerte

1.3. Bij niet of niet tijdige betaling is de klant over het openstaande bedrag, inclusief BTW, de wettelijke rente verschuldigd vanaf dertig dagen na de factuurdatum

1.4 Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het AD REM Debat & Strategie vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dit geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten, die AD REM Debat & Strategie maakt als gevolg van de niet-nakoming door de klant van diens betalingsverplichtingen, ten laste aan de klant

 1. Betaling door de deelnemer

2.1 De deelnemer dient de verschuldigde som uiterlijk dertig dagen na inschrijving te voldoen

2.2. Na inschrijving ontvangt de deelnemer een bevestiging van inschrijving en een factuur op zijn/haar naam, waarin de betalingswijze nader gespecificeerd wordt

2.3. Bij niet of niet tijdige betaling is de deelnemer over het openstaande bedrag, inclusief BTW, de wettelijke rente verschuldigd vanaf dertig dagen na de factuurdatum

2.4. Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het AD REM Debat & Strategie vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dit geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten, die AD REM Debat & Strategie maakt als gevolg van de niet-nakoming door de klant van diens betalingsverplichtingen, ten laste aan de deelnemer.

Artikel 6. Auteursrecht

 1. Het auteursrecht op door AD REM Debat & Strategie uitgegeven werken berust bij AD REM Debat & Strategie, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AD REM Debat & Strategie zullen door de klant, cursist of deelnemer geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd worden.
 2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van AD REM Debat & Strategie, berust uitsluitend bij AD REM Debat & Strategie.

Artikel 7. Vertrouwelijkheid

 1. AD REM verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie betreft iedere klant, cursist of deelnemer.
 2. Coachings- en intakegesprekken en assessments worden als persoonlijk en vertrouwelijk behandeld. Over de inhoud van deze gesprekken zal door de uitvoerder van AD REM Debat & Strategie geen enkele informatie worden verstrekt aan derden, tenzij de cursist daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.
 3. Video- en audio-opnames gemaakt tijdens een training zijn vertrouwelijk en worden alleen gedeeld met de cursisten die op de betreffende opname staan. We vragen cursisten voorafgaand aan opname altijd toestemming.
 4. Zie ook onze privacybeleidspagina hier: https://adrem-debatstrategie.nl/privacybeleid/
 5. De geheimhoudingsplicht van AD REM strekt zich uit tot al haar opdrachtnemers, intermediairs en medewerkers. Deze hebben hiertoe, alvorens ze tot werkzaamheden overgaan voor klant, cursist of deelnemer overgaan, een geheimhoudingsverklaring getekend.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. AD REM Debat & Strategie zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en de zorgvuldigheid in acht nemen die van een professionele dienstverlener kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de klant, deelnemer of cursist haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is AD REM Debat & Strategie voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk.
 2. Indien de klant, deelnemer of cursist aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van AD REM Debat & Strategie die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, aanvaardt AD REM Debat & Strategie voor die schade slechts aansprakelijkheid indien en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt én voorzover de verzekeraar tot uitkering overgaat
 3. Buiten de in lid 1 en 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van zes maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 2000,00 (zegge: tweeduizend euro).
 4. AD REM Debat & Strategie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder winstderving, gevolgschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 9. Vragen en klachten

 1. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van diensten door AD REM debat en strategie worden beantwoord binnen een termijn van twee werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbare langere verwerkingstijd vragen, worden beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord verwacht kan worden.
 2. Klachten kunnen worden ingediend door een via de website te downloaden, ingevuld klachtenformulier op te sturen naar AD REM Debat & Strategie. AD REM Debat & Strategie stuurt de indiener van de klacht binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging van de klacht. De klacht wordt ter beoordeling doorgestuurd naar de onafhankelijke derde, aangewezen in lid 8.
 3. De onafhankelijke derde doet uitspraak over een ontvangen klacht, waaronder uitspraak over de wijze van afhandeling van de klacht.
 4. De onafhankelijke derde kán tot klachtenonderzoek overgaan voordat ze tot een oordeel over de klacht komt. Gedurende het klachtenonderzoek is het oordeel van de onafhankelijke derde uitgesteld. Voor dit klachtenonderzoek kan ze contact opnemen met de indiener van de klacht. Als de onafhankelijke derde tot klachtenonderzoek overgaat, laat ze dat schriftelijk weten aan de indiener van de klacht en aan AD REM Debat & Strategie. Ze laat daarbij ook weten hoe lang het klachtenonderzoek naar verwachting duurt en dus ook wanneer de indiener een oordeel over de klacht kan verwachten.
 5. Klachten worden vertrouwelijk behandeld
 6. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van twee jaar door AD REM Debat & Strategie bewaard
 7. Het oordeel van de onafhankelijke derde is bindend voor AD REM Debat & Strategie. Eventuele gevolgen voor AD REM Debat & Strategie zullen binnen vier weken na uitspraak worden afgehandeld
 8. Als onafhankelijke derde is aangewezen Thessa van der Windt, advocaat en toezichthouder te Haarlem. Directe contactgegevens van de onafhankelijke derde zijn opvraagbaar bij AD REM Debat & Strategie.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen klant, deelnemer en/of cursist en AD REM Debat & Strategie waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen klant, deelnemer en/of cursist waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van AD REM Debat & Strategie.